Green organizations for sustainable future
Green organizations for sustainable future
Green organizations for sustainable future
Green organizations for sustainable future
Green organizations for sustainable future
Green organizations for sustainable future
Green organizations for sustainable future
Green organizations for sustainable future

Online training Bulgarian

2. Законодателство на ЕС в областта на околната среда

Действията на ЕС във връзка с изменението на климата следва да се разглеждат в национален и международен контекст. Във национален контекст компетенциите на ЕС в областта на изменението на климата произтичат от неговите правомощия в областта на политиката по отношение на околната среда. Залегналите в Договора цели на политиката на Съюза в областта на околната среда са[28]:

 • опазването, защитата и подобряване на качеството на околната среда,
 • опазването на човешкото здраве,
 • разумно и рационално използване на природните ресурси,
 • насърчаване на мерки на международно равнище за справяне с регионални или световни проблеми на околната среда, по-специално борбата с изменението на климата.

 

В международен контекст следва да се подчертае, че Съюзът и неговите държави членки изиграха важна роля в преговорите по международните споразумения в областта на климата, свързани с Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК[29]), въз основа на която са сключени Протоколът от Киото и Парижкото споразумение. Протоколът от Киото (подписан през 1997 г., влязъл в сила през 2005 г.) задължава държавите, поели ангажимент за намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ) с най-малко 5 %. На последно място, след измененията от 2012 г. ЕС и неговите държави членки поеха ангажимент за намаляване с 20 % на емисиите на парникови газове до 2020 г. В сравнение с равнището от 1990 г. в съответствие с Парижкото споразумение[30], правителствата се споразумяха да поддържат повишаването на температурата в световен мащаб „много под“ 2 °C над равнищата от прединдустриалния период, за да се ограничи това увеличение до 1,5 °C.

 

Европейският съюз декларира, че приема икономика с ефективно използване на ресурсите и ниски нива на въглеродни емисии, като опазва околната среда и биологичното разнообразие. Същевременно е налице осведоменост, че екологичната трансформация е дългосрочно постижение на поставените цели и понасяне на разходите. ЕС активно опазва околната среда в продължение на много години и зелената икономика се признава за водеща визия в европейските политики[31]. Привлекателността на зелената икономика като визия за социално-икономическото развитие се дължи на факта, че тя представя нови възможности за разработване на стратегии и политики в областта на околната среда, като същевременно се отчитат екологичните ограничения на планетата и се посочват рисковете в областта на икономиката. Тази концепция се е превърнала в възможност за справяне със свързани социални, икономически и екологични проблеми.

 

ЕС предприема редица действия в областта на климата в рамките на своите вътрешни структури и резултатите от приетите стратегии и документи за изпълнение. На равнище стратегия в Лисабонската стратегия вече се появиха проблеми, свързани с околната среда, за да се придаде тежест на стратегията „Европа 2020“ (таблица 1).

 

Таблица 1. Сравнение на политиките на ЕС

Лисабонска стратегия

Стратегия „Европа 2020“

Цел

превръщане на икономиката в най-конкурентоспособната, основана на знанието икономика в света, способна на устойчиво развитие

икономически растеж, повече и по-добри работни места и социално сближаване.

необходимостта държавите членки да работят заедно за възстановяване от кризата и осъществяване на реформи за посрещане на предизвикателствата на глобализацията,

застаряване на населението и нарастващо търсене

рационално използване на ресурсите

Ролята на устойчивото развитие

скъпоструваща тежест за конкурентоспособността на европейската икономика.

централна част от стратегията, която обхваща всички аспекти на стратегията

Източник: собствено проучване

 

В рамките на различен времеви хоризонт се приемат целите на Съюза и целите за намаляване на емисиите на парникови газове, енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност[32]. Дългосрочната цел, която трябва да бъде постигната до 2050 г., е да се намалят емисиите на парникови газове с 80 % до 95 % в сравнение с 1990 г., Европейският зелен пакт беше приета от Европейската комисия на 11 декември 2019 г.[33] Европейският зелен пакт за Европейския съюз и неговите граждани (Фигура 2) е нова стратегия за растеж, която има за цел да превърне ЕС в справедливо и проспериращо общество, живеещо в модерна, икономична на ресурси и конкурентна икономика, която ще достигне нулеви емисии на парникови газове през 2050 г. нетна и при която икономическият растеж ще бъде отделен от използването на природни ресурси[34].

 

Фигура 2 Европейски зелен пакт

 sustainable-future.eu

Източник: Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, Европейски зелен пакт, COM (2019) 640 final, Брюксел, 2019 г., стр. 4.

 

 Европейският зелен пакт включва план за действие за по-ефективно използване на ресурсите чрез прехода към чиста кръгова икономика, спиране на изменението на климата, справяне със загубата на биологично разнообразие и намаляване на замърсяването. В нея се обсъждат необходимите инвестиции и наличните финансови инструменти и се обяснява как да се гарантира справедлив и приобщаващ преход.

 

Освен това ЕС ще предоставя финансова подкрепа и техническа помощ на хората, предприятията и регионите, които са най-силно засегнати от прехода към зелена икономика. За да се гарантира, че никой няма да бъде изоставен в рамките на Плана за инвестиции за устойчива Европа, Комисията предлага механизъм за справедлив преход. Механизмът за справедлив преход ще се съсредоточи върху регионите и отраслите, които ще бъдат най-силно засегнати от зависимостта им от изкопаемите горива и от високоемисионните въглеродни процеси. В тази рамка най-засегнатите региони ще получат 100 милиарда евро за периода 2021—2027 г. за смекчаване на социално-икономическото въздействие на прехода. Механизмът за справедлив преход е ключов инструмент, за да се гарантира, че преходът към неутрална по отношение на климата икономика се извършва по справедлив начин. Механизмът е предназначен да създава необходимите инвестиции за подпомагане на работниците и общностите, които разчитат на веригата за създаване на стойност от изкопаеми горива, и ще допълва значителния принос на бюджета на ЕС.

 

Механизмът ще се състои от три стълба:

 • Фондът за справедлив преход ще се използва основно за отпускане на безвъзмездни средства. Основната цел на фонда ще бъде да диверсифицира икономическите територии, които са най-силно засегнати от климатичния преход, когато са необходими преквалификация и активно приобщаване на работниците и лицата, търсещи работа.
 • Специална схема по линия на InvestEU за привличане на частни инвестиции
 • Механизъм за отпускане на заеми за публичния сектор, създаден съвместно с групата на ЕИБ, за мобилизиране на допълнителни инвестиции в регионите, засегнати от прехода.

 

В допълнение към финансовата подкрепа, необходима за постигане на целите в областта на климата, които са предвидени в рамките на механизма за справедлив преход, съществува и необходимост от правна легитимност на планираните дейности.  За да определи ясно условията за ефективен и справедлив преход, да осигури на инвеститорите предсказуемост и да гарантира необратимостта на този процес, Европейският съюз работи върху проекта на първия европейски закон за климата. Това ще гарантира, че целите за неутралност по отношение на климата за 2050 г. са под формата на специфични правни разпоредби и ще предложат начин за тяхното изпълнение. Законодателството в областта на климата ще осигури на европейските граждани и предприятия предсказуемост, прозрачност и отчетност за този колективен преход.

 

Заключение

 1. Въпросите, свързани с околната среда, устойчивото развитие и екологичната икономика, са важна част от политиката на Европейския съюз, както е отразено в нейните стратегии за развитие и стратегическите ѝ цели.
 2. Към момента основната цел на Европейския съюз в областта на климата за 2050 г. е постигането на неутралност по отношение на климата.
 3. За да се постигне неутралност по отношение на климата, Съюзът оказва финансова и техническа помощ на хората чрез механизъм за справедлив преход и желае да създаде правно основание за тяхното прилагане в рамките на европейския закон за изменението на климата.
 4. Един механизъм за справедлив преход, който предлага конкретни действия за осъществяване на концепцията за справедлив преход в контекста на Европейския съюз, има за цел да подкрепи превръщането на ЕС в справедливо и благоденстващо общество, което да отговори на предизвикателствата, свързани с изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда, и да подобри качеството на живот на настоящите и бъдещите поколения.

 

Проблеми за обсъждане

 1. Насърчаване на решения на ЕС за устойчиво развитие и екологична икономика. Въпрос за обсъждане: достатъчно добре ли са известни и разбират ли се на равнище държава членка/предприятие/персонал целите в областта на климата и планираните действия на ЕС?
 2. Практически инструменти за осъществяване на справедлив преход. Въпрос за обсъждане: Какви са очакванията на местно равнище, т.е. работник/предприятие/регион спрямо механизма за справедлив преход в рамките на ЕС?
About the project

About the project

Sustainable Future
Main activities

Main activities

Knowledge sharing
Main objectives

Main objectives

Dialogue and consultation
Key results

Key results

Trainings & seminars
Green organizations for sustainable futureGreen organizations for sustainable future

I agree to the processing of data in accordance with the Privacy Policy. If you do not agree, please disable cookies in your browser. More →

Changes to the Privacy Policy


In accordance with the legal requirements imposed by the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing of the Directive 95/46/WE, a new Privacy Policy applies on this Website, which contains all information regarding the collection, processing, and protection of personal data of users of this Website.

Furthermore, we remind you that for the correct operation of the website we use information stored in cookie files. You can change the cookies settings in the settings of your browser. If you do not agree to the use of cookies on this Website, please change the settings in your browser or leave the Website.

Privacy Policy