Green organizations for sustainable future
Green organizations for sustainable future
Green organizations for sustainable future
Green organizations for sustainable future
Green organizations for sustainable future
Green organizations for sustainable future
Green organizations for sustainable future
Green organizations for sustainable future

Online training Bulgarian

3. Правни аспекти на правото на ЕС относно участието на заетите лица

Превръщането на европейската икономика в неутрална икономика ще доведе до редица последици. Някои отрасли ще претърпят упадък, което ще доведе до необратим спад на равнищата на производство и заетост в секторите на икономическа дейност, характеризиращи се с висока интензивност на парниковите газове или въз основа на производството и употребата на изкопаеми горива, по-специално въглища, лигнитни въглища, торф и нефтени шисти. На свой ред други отрасли ще трябва да преминат през преходен период: такъв е случаят с икономическа дейност, характеризираща се с висока интензивност на емисиите на парникови газове, където е възможно да се заменят високоинтензивните алтернативни процеси с технологични алтернативи. Като се взема предвид управлението на прехода, това ще доведе до значителни структурни промени, които ще имат различно въздействие върху гражданите и работниците. Преходът в отделните държави членки, региони и градове невинаги ще има еднаква отправна точка и капацитетът за приспособяване на всяка държава варира. Участниците, които играят важна роля в процеса на справедлив преход, могат да имат различни подходи към този процес и могат да участват по различни начини.  Прегледът на основните групи заинтересовани страни в процеса на справедлив преход е представен в таблица 1.

 

Таблица 1. Заинтересовани страни и тяхното значение за справедливия преход

Заинтересовани страни

Подход към справедлив преход

Синдикатите и необвързаните

работници

Като необходима заинтересована страна по време на тристранните преговори синдикатите представляват интересите на техните членове и служители в по-широк план. Синдикатите могат да се противопоставят на прехода, ако това е в ущърб на работниците, но също така могат да се превърнат в критично настроени застъпници за справедлив преход.

В много държави традиционната енергийна промишленост осигурява стабилна заетост и сравнително добре платена работа, техните служители са силно обединени и имат силно чувство за солидарност, а отрасълът на енергията от възобновяеми източници може да има по-ниско равнище на синдикална организация.

Необвързаните работници, включително тези с временна или неформална заетост, са също така заинтересовани и се нуждаят от представителство при разработването и осъществяването на енергийния преход.

Бизнес

Дружествата от енергийния сектор, които също са част от тристранните преговори, могат да се противопоставят или да подкрепят справедливия преход.

Предприятията от сектора от производството на изкопаеми горива могат да се борят за поддържане на статуквото, рискувайки да се откажат от бизнес възможностите, които носи промяната. Необходимо е да започне диалог на възможно най-ранен етап с предприятията, някои от които са собственост на държавата. Това може също така да насърчи диверсификацията на фирмите. Това може да допринесе и за поддържането на работниците на пазара на труда, например чрез преквалификация в рамките на едно и също предприятие. Предприятията в новите зелени сектори могат да подкрепят прехода и да предложат нови възможности за работа.

Политически лидери

Политическите лидери играят ключова роля не само в изготвянето на политиките, но и в създаването на официална рамка за диалог на заинтересованите страни и информационна политика за планирани и осъществени промени.

Регионални органи

Регионите често са засегнати от неравномерното географско местоположение на въведените промени и следователно могат да се противопоставят на прехода, особено ако предвидят, че отрицателните последици ще бъдат сериозно почувствани от тях. Регионалните органи са ключов партньор в преговорите, който играе важна роля в комуникацията, но също така и при прилагането на принципите на справедлив преход.

Социални организации

НПО могат да играят ключова роля в процеса на справедлив преход. Тяхната роля може да бъде различна — от застъпник на идеята за справедлив преход и насърчаване на процеса на трансформация, чрез предоставяне на надеждна информация за възможни проблеми и завършване с ролята на медиатор.

Гражданите — потребители на енергия

Икономическата трансформация може да бъде свързана с увеличенията на цените, като засяга различни групи потребители, включително домакинствата. Участието на потребителите може да се състои в присъединяване към сдружения на потребителите, които работят за разясняване на ползите и предимствата от реформата за широката общественост.

Източник: Истински хора, истинска промяна. Стратегии за справедливи енергийни преходи, Доклад на GSI, Международен институт за устойчиво развитие, 2018 г., стр. 6.

 

Ролята на служителите за справедливия преход може да се види от двете страни: те играят ключова роля в процеса на промяна и без тях трансформацията на икономиката е невъзможна, но в същото време те най-вероятно ще бъдат засегнати от тези промени. 

 

От гледна точка на работниците преходът ще доведе до дълбока трансформация на пазара на труда, създавайки нови рискове и нови възможности за работниците, и може да ги засегне по няколко начина[35]:

  • създаване на нови работни места — развитието на нисковъглеродни продукти, услуги и инфраструктура ще се превърне в по-голямо търсене на работа в много сектори на икономиката, ще бъдат създадени работни места, които досега не са били част от икономиката,
  • замяна на работни места — някои съществуващи работни места/професии ще бъдат заменени в резултат на прехода към по-ефективна, нисковъглеродна икономика,
  • премахване на работни места — това може да се случи, когато икономическите дейности, причиняващи високо замърсяване и консумация на енергия, както и материалите, са напълно намалени или напълно изтеглени,
  • трансформация на работни места и предефиниране — означава, че съществуващите професии/длъжности ще продължат да бъдат част от икономиката, но работните методи, инструменти и набор от умения, необходими за извършването им, ще се променят.

 

Въпреки че прогнозите показват, че преобразуването на икономиката на неутрална основа ще доведе до повече работни места, отколкото досега, това може да е проблем за работниците, а именно да намерят нова работа на голямо разстояние от предишната си[36]. Друго предизвикателство за работниците е да отговорят на изискванията за нови работни места по отношение на квалификацията и уменията. Друг важен аспект на новосъздадени или преобразувани работни места е качеството на заетостта, което следва да гарантира достойни работни места. Това означава работни места, които гарантират адекватни доходи и социална закрила, безопасни условия на труд, зачитане на трудовото право и ефективен социален диалог.

 

Необходимостта от защита на работниците срещу отрицателните последици от прехода вече е включена в Парижкото споразумение, където преамбюлът включва ангажимент от страна на правителствата да гарантират справедлив преход за работниците. През 2015 г. Международната организация на труда, свързаната с ООН агенция, действаща в областта на заетостта и други социални въпроси, прие с единодушие Насоки за справедлива трансформация на икономиката и обществото в екологично устойчива за всички.  Тези насоки предоставят цялостен набор от практики, които правителствата и социалните партньори следва да прилагат, за да гарантират справедлив преход. Тези препоръки включват, наред с другото: прилагане на макроикономически, секторни и корпоративни политики, осигуряващи работни места, трудово законодателство и достойни условия на труд; здраве и безопасност на работното място; социална закрила; развитие на уменията; активна политика на пазара на труда и социален диалог. Такива дейности могат да се допълват взаимно и да засилят изграждането на устойчива икономика. Въпреки че препоръките на равнище МОТ са важни, те дават общи насоки и определят конкретни действия за постигане на преследваната цел, но сами по себе си не са достатъчни за пълното гарантиране на справедлив преход за всички работници. Необходими са действия на равнището на държавите, които ще изпълнят тези препоръки. Синдикатите, които обикновено са страна в преговорите за промени в системата за социално осигуряване и действащи лица на пазара на труда, играят ключова роля в това отношение. Ролята, на която синдикатите трябва да обърнат особено внимание е също така да предоставят надеждна информация на служителите. Работниците имат право да знаят какво възнамеряват да предприемат правителствата за справяне с предизвикателствата, свързани с изменението на климата, и какво правят те за справедливия преход. Освен това работниците имат право да знаят какво планира техният работодател и какви ще бъдат последиците и гаранциите за тези трансформации. Работниците имат също така право да знаят как се инвестират техните пенсионни фондове и да изискват те да не финансират дейности, които имат неблагоприятни последици за околната среда или работните места[37].

 

Справедливият преход изисква също така система за социална закрила, която е призната в международните трудови стандарти като право на човека и е приета като основна цел на ООН за устойчиво развитие. Социалната закрила предотвратява бедността и социалното изключване на лицата, които губят доходи (или част от тях) или работни места поради енергийния преход на икономиката, или страдат от изменението на климата (например наводнения и суши). Системите за социална закрила включват тези, чиято цел е да се предотврати бедността и да се осигури достоен стандарт на живот и доходи. Предоставяне на здравни, образователни и социални грижи с цялата система за обезщетения (напр. обезщетения за безработица, майчинство, болест и инвалидност, детски надбавки, пенсии, пенсии на преживели лица) и социални помощи.

 

Заключение

  1. Начинът, по който концепцията за справедлив преход се прилага на практика, е резултат от участието на различни заинтересовани страни, които при определени обстоятелства действат или се противопоставят на промяната.
  2. Работниците са група от заинтересовани страни, които от една страна могат да направят оценка на икономиката по отношение на възможностите (нови работни места, развитие), но също и на рисковете (необходимост от промяна на местопребиваването поради работа, необходимост от усъвършенстване на уменията).
  3. Подкрепата в труден преходен период за служителите на европейско равнище ще се осъществява съгласно механизма на справедливия преход.
  4. Организациите, представляващи работниците, имат важна роля, като се има предвид, че те водят преговори и имат реално въздействие върху разработването на планираните програми и същевременно познават положението на работниците.

 

Проблеми за обсъждане

  1. Въздействието на обвързаността с условия върху предпочитанията на служителите в подкрепа на справедлив преход. Въпрос за обсъждане: какви фактори формират очакванията на служителите за подкрепа при справедлив преход? По какъв начин многообразието на очакванията на работниците може да се съчетае с изграждането на ефективни инструменти за подкрепа?
About the project

About the project

Sustainable Future
Main activities

Main activities

Knowledge sharing
Main objectives

Main objectives

Dialogue and consultation
Key results

Key results

Trainings & seminars
Green organizations for sustainable futureGreen organizations for sustainable future

I agree to the processing of data in accordance with the Privacy Policy. If you do not agree, please disable cookies in your browser. More →

Changes to the Privacy Policy


In accordance with the legal requirements imposed by the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing of the Directive 95/46/WE, a new Privacy Policy applies on this Website, which contains all information regarding the collection, processing, and protection of personal data of users of this Website.

Furthermore, we remind you that for the correct operation of the website we use information stored in cookie files. You can change the cookies settings in the settings of your browser. If you do not agree to the use of cookies on this Website, please change the settings in your browser or leave the Website.

Privacy Policy