Green organizations for sustainable future
Green organizations for sustainable future
Green organizations for sustainable future
Green organizations for sustainable future
Green organizations for sustainable future
Green organizations for sustainable future
Green organizations for sustainable future
Green organizations for sustainable future

Online training Bulgarian

4. Бъдещето на участието на работниците и служителите в екологизирането на икономиките

Когато става въпрос за бъдещето на участието на работниците в зелената икономика, трябва да се обърне внимание на инструментите, с които предприятието разполага, за да управлява работната сила за периода на енергийния преход на икономиката. Тук могат да бъдат посочени две идеи, които вече се прилагат в практиката на предприятията, първата от които е корпоративна социална отговорност (КСО) „или „отговорно бизнес поведение“ (ОБП), което не е ново понятие, но идеята му се вписва идеално в един справедлив преход. Втората концепция е замислена като отговор на практическите промени и екологизирането на организациите — екологосъобразно управление на човешките ресурси.

 

Предприятията представляват важна част от икономическата среда, в която работим и оказваме влияние върху условията на функциониране на хората чрез тяхната дейност, не само чрез вида на продуктите и услугите, които предлагат, или работните места и възможностите, които създават. Те също така играят много важна роля по отношение на условията на труд, правата на човека, здравеопазването, околната среда, иновациите, образованието и обучението. Както обществото, така и органите на ЕС очакват предприятията, разбирайки този механизъм на въздействие върху обществото и околната среда, да предотвратят всички негативни ефекти, които могат да претърпят, управляват и смекчават. Изпълнението на това задължение е добре известно като „корпоративна социална отговорност“ (КСО) или „отговорно бизнес поведение“ (ОБП).

 

Съгласно определението на Европейската комисия корпоративната социална отговорност се отнася до отговорността на предприятията за тяхното въздействие върху обществото. Поради това тя следва да бъде информирана и да е в съответствие с европейските стандарти. Предприятията могат да станат социално отговорни чрез:

  • интегриране на въпросите, свързани със социалната политика, околната среда, етиката, защитата на потребителите и правата на човека, в своята бизнес стратегия и текущи дейности,
  • законосъобразни дейности.

 

Задача на публичните органи е да подпомагат предприятията в тази дейност посредством политически мерки и да ги регулират.

 

Защо КСО е важна?

За КСО и ОБП има важни ползи по отношение на управлението на риска, намаляването на разходите, достъпа до капитал, връзките с клиентите, управлението на човешките ресурси, устойчивостта на операциите, капацитета за иновации и в крайна сметка рентабилността. в случая на икономиката на ЕС КСО и отговорното бизнес поведение правят предприятията по-устойчиви и иновативни, допринасяйки за една по-устойчива икономика.  За обществото, КСО и ОБП предлагат набор от ценности, върху които можем да изградим по-сплотено общество и върху което да базираме прехода към устойчива икономическа система.

 

Зеленото управление на човешките ресурси (ЗУЧР) включва използването на политики за управление на човешките ресурси за насърчаване на устойчивото използване на ресурсите в организациите и като цяло насърчава факторите за устойчивост на околната среда[38]. Дългосрочната цел на УЧР е да подкрепя стремежите на своите мениджъри за устойчиво развитие и практиките в тази област позволяват идеята за устойчиво развитие в центъра на системата за управление на организацията. ЗУЧР ще изгражда умения, ще мотивира, създава ценности и ще изгражда доверие в подкрепа на устойчивото развитие.

 

Зеленото УЧР може да обхване всички или само избрани дейности, които представляват УЧР, например:  „зелено“ набиране и подбор, състоящ се в набиране на „зелени“ служители в организацията, т.е. тези, които имат знания и квалификации, полезни за устойчивото развитие на организацията, екологичното обучение и развитие, зелено обучение, зелено управление на резултатите и системи за зелена оценка, зелено заплащане, зелено участие на служителите и зелено управление на организационната култура.

 

Като се има предвид, че енергийният преход е от голямо значение за създадените работни места, инструментите за управление на човешките ресурси, използвани при тези условия, трябва да бъдат съответно адаптирани, което е важно предизвикателство за съвременните ръководители.

 

Заключение

  1. Участието на заетите лица в зелената икономика се дължи до голяма степен на условията, при които те работят. Предприятията, осъществяващи дейността си в областта на КСО и управлението на „зелени“ човешки ресурси, създават подходяща работна среда и ценности, развиват подходящи компетенции, които имат отношение към персонализираните нагласи и поведение на работниците.
  2. Важна роля за формирането на ангажираността на служителите към зелената икономика също играе отделът за човешки ресурси и мениджърите, които прилагат политиките на предприятието. Организационният аспект, за който отделът по набиране на персонал е отговорен и директният контакт с ръководителя, става за служителя източник на знания и опит, които имат пряко влияние върху нагласите и поведението му.

 

Проблеми за обсъждане

  1. Роля на персонала и ръководителите при осъществяването на справедлив преход на организационно равнище. Въпрос за обсъждане: какво е равнището на участие на служителите/ръководителите за устойчиво развитие и справедлив преход? Какви ограничения и проблеми се срещат в този аспект на дейността?
About the project

About the project

Sustainable Future
Main activities

Main activities

Knowledge sharing
Main objectives

Main objectives

Dialogue and consultation
Key results

Key results

Trainings & seminars
Green organizations for sustainable futureGreen organizations for sustainable future

I agree to the processing of data in accordance with the Privacy Policy. If you do not agree, please disable cookies in your browser. More →

Changes to the Privacy Policy


In accordance with the legal requirements imposed by the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing of the Directive 95/46/WE, a new Privacy Policy applies on this Website, which contains all information regarding the collection, processing, and protection of personal data of users of this Website.

Furthermore, we remind you that for the correct operation of the website we use information stored in cookie files. You can change the cookies settings in the settings of your browser. If you do not agree to the use of cookies on this Website, please change the settings in your browser or leave the Website.

Privacy Policy