Green organizations for sustainable future
Green organizations for sustainable future
Green organizations for sustainable future
Green organizations for sustainable future
Green organizations for sustainable future
Green organizations for sustainable future
Green organizations for sustainable future
Green organizations for sustainable future

Online training Bulgarian

5. Практики на справедлив преход

Аржентина[39]

В Аржентина Общата конфедерация на труда (CGT) подписа с правителството рамково споразумение за опазване на околната среда. Споразумението гарантира участието на работниците и служителите в политическите процеси, насочени към постигане на устойчиво развитие, както и включването на клаузи за опазване на околната среда в колективните трудови договори. Устойчивото развитие включва по-добри условия на труд, по-добри възможности за работа, повече заетост и стриктно спазване на Конвенцията на Международната организация на труда (МОТ).

 

Рамковото споразумение има за цел:

  • създаване на нов алианс за работа и околна среда;
  • включването на движението на работниците в дебата и прилагането и наблюдението на националните политики в областта на околната среда;
  • създаване на агенция за координиране на дейностите на правителството и околната среда;
  • създаване на институционални условия, за да се гарантира пълноценното участие на работниците в решаването на всеки проблем (зелено производство, изменение на климата, алтернативни енергийни източници , МЕРКОСУР[40], опасни вещества, гори, опустиняване, селски райони);
  • обучение на представители по опазване на околната среда във всяка област на дейност;
  • определяне на характеристиките и методологиите за справедлив преход;
  • получаване на инструменти за включване на клаузи за опазване на околната среда в колективните трудови договори.

 

Оттогава CGT е подписала споразумение с Министерството на здравеопазването, труда и околната среда, което потвърждава ангажимента към рамковата програма и създаването на координационен комитет. Планираните дейности включват: обучение на делегати по опазване на околната среда; създаване на стратегия, включваща механизми за справедлив преход; прилагането на добри практики от служители в различни отрасли, за да се даде възможност за създаване на нови работни места и по-добри заплати.

 

Канада[41]

Усилията, предприети от канадското правителство за постепенно прекратяване на производството на енергия от изкопаеми горива, като същевременно подкрепят пострадалите служители и обществото, са конкретен пример за прилагане на концепцията за справедлив преход. Канада е държава, в която производството на изкопаеми горива представлява около 8 % от БВП и 15 % от износа на страната. Около 1 % от всички заети лица са пряко заети в петролния, газовия и въгледобивния сектор, както и стотици хиляди работни места, създадени непряко от тези отрасли.

 

Концепцията за справедлив преход беше насърчавана и популяризирана от синдикатите от самото начало, например: Канадски синдикат на работниците в сектора на автомобилостроенето и обединетите металурзи, енергетиците и работещите в химическата промишленост. Канадският конгрес по труда още през 2000 г. се занимаваше с този въпрос, като изтъкна принципите на справедлив преход, а именно[42]:

1) устойчива заетост и икономическо развитие,

2) устойчиви синдикати и движение на работници,

3) устойчиви общности и общество;

4) устойчиво използване на ресурсите и здрави екосистеми,

5) правото на обществото да взема решения по въпроси, свързани с околната среда.

 

През 2015 г. федералното правителство обяви план за постепенно спиране на производството на електроенергия от въглища до 2030 г. Въпреки че синдикатите (наред с другото), както и социалните и екологичните активисти в Канада, насърчават справедливата трансформация за зелената икономика от много години, инициативата на правителството предизвика вълна от нови призиви за прилагане на концепцията за справедлив преход за засегнатите работници и общности. В отговор на тези искания през 2017 г. правителството на Канада създаде работна група, чиято задача беше да предостави на федералното правителство препоръки за подкрепа на канадските служители и минните общности в областта на почтения и справедлив преход.

 

През 2017 г. в Албърта са въведени две програми: Фондът за преход на въгледобивната промишленост (CCTF — 5 милиона канадски долара) и Програмата за преход на работната сила във въгледобивния сектор (CWTP — 40 милиона канадски долара), които са съгласувани предварително със служители, местни лидери и други заинтересовани страни, да приближат тези програми възможно най-много до нуждите на получателите.

 

Прави впечатление, че канадските програми в рамките на справедливия преход са насочени към конкретни служители, наети в предприятия от застрашени региони (напр. Програма за преход на работната сила във въгледобивния сектор (CWTP)) предлага ваучер за обучение в размер на 12 000 канадски долара, който е достъпен само за съкратените служители, които отговарят определени критерии, така че някои миньори нямат право на такъв тип подкрепа.  Допълнителна характеристика на тези програми е по-скоро по-скоро реактивност, отколкото проактивност. Целта е да се помогне на работещите в мините да се насочат към нови работни места или да се пенсионират, но няма план за увеличаване на алтернативните, „зелени“ отрасли в области, в които добивната промишленост има господстващо положение.

About the project

About the project

Sustainable Future
Main activities

Main activities

Knowledge sharing
Main objectives

Main objectives

Dialogue and consultation
Key results

Key results

Trainings & seminars
Green organizations for sustainable futureGreen organizations for sustainable future

I agree to the processing of data in accordance with the Privacy Policy. If you do not agree, please disable cookies in your browser. More →

Changes to the Privacy Policy


In accordance with the legal requirements imposed by the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing of the Directive 95/46/WE, a new Privacy Policy applies on this Website, which contains all information regarding the collection, processing, and protection of personal data of users of this Website.

Furthermore, we remind you that for the correct operation of the website we use information stored in cookie files. You can change the cookies settings in the settings of your browser. If you do not agree to the use of cookies on this Website, please change the settings in your browser or leave the Website.

Privacy Policy